REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ROWERÓW w Kaszubskiej Ostoi

POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania oraz warunki i zakres praw odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczenia rowerów.
2. Organizatorem wynajmu rowerów jest APION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk, NIP PL 839 317 09 89 wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy VIII wydział gospodarczy Gdańsk - Północ w Gdańsku za numerem KRS 0000440641; kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł - wpłacony w całości (dalej Organizator).
3. Usługa wypożyczania rowerów skierowana jest do gości osiedla Kaszubska Ostoja obsługiwanych przez Organizatora oraz innych osób. Pierwszeństwo wynajęcia rowerów mają goście osiedla Kaszubska Ostoja.
4. Użyte w niniejszym regulaminie wymienione niżej pojęcia bez bliższego ich określenia oznaczają:
a) Korzystającym – należy przez to rozmieć osobę, która korzysta z usługi wypożyczania roweru opisanej w niniejszym Regulaminie a także osoby na rzecz których Korzystający dokonał wypożyczenia rowerów;
b) rower – należy przez to rozumieć rower lub rowery oraz osprzęt wypożyczone przez Korzystającego;
c) obiór roweru – oznacza pierwszy dzień korzystania z roweru w ramach zamówionej i opłaconej usługi wypożyczenia roweru.

ZASADY WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA

1. Wypożyczenie roweru odbywa się wg procedury ustalonej przez Organizatora, której opis jest udostępniany na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.KaszubskaOstoja.pl lub w inny sposób.
2. Korzystający z roweru nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
3. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i procedur ustalonych przez Organizatora oraz do:
a) uiszczenia opłaty za wypożyczenie roweru, naliczonej odpowiednio do okresu wypożyczenia oraz rodzaju wypożyczanego sprzętu;
b) korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
c) zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia na osiedle Kaszubska Ostoja w sposób wskazany przez Organizatora wraz z zabezpieczeniem roweru (przypięciem);
d) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi:
- faktu uszkodzenia roweru lub innych problemów technicznych związanych z rowerem;
- faktu zakończenia korzystania z roweru, za który przyjmuje się moment odstawiania roweru zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie;
- faktu wyrządzenia jakiejkolwiek szkody majątkowej lub na osobie mającej związek z korzystaniem z roweru.
4. Wydłużenie czasu ustalonego korzystania z roweru jest możliwe wyłącznie po dokonaniu osobnej rezerwacji roweru w sposób opisany niniejszym regulaminem. Organizator nie gwarantuje możliwości wydłużenia okresu wypożyczenia roweru, w szczególności w sytuacji, kiedy rower został już zarezerwowany przez inne osoby.
5. W przypadku wypożyczenia roweru na okres dłuższy niż 1 dzień Korzystający może pozostawić rower w miejscu, w którym rower powinien być ostatecznie zwrócony, w celu jego przechowania przez noc. W takiej sytuacji do pozostawienia roweru oraz jego ponownego odbioru obowiązują odpowiednio zasady dotyczące zwrotu roweru oraz jego pierwszego odbioru.
6. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnego obowiązku korzystana z kasków ochronnych przez młodzież i dzieci poniżej 16 roku życia korzystające z rowerów wypożyczonych od Organizatora. Organizator nie gwarantuje dostępności kasków dla wszystkich Korzystających. 
7. Organizator ma prawo odmówić wypożyczenia roweru z uzasadnionych przyczyn, w szczególności z powodu niespełnienia warunków określonych niniejszym regulaminem lub procedur ustalonych przez Organizatora.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

8. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Korzystający, w tym kradzieży lub zgubienia, Korzystający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
9. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z jego winy.
10. W sytuacji kiedy utrata roweru, jego zniszczenie lub inna wada powstanie z winy osoby trzeciej Korzystający zobowiązany jest ustalić dane personalne oraz adresowe osoby odpowiedzialnej. W przypadku kiedy osobą odpowiedzialną będzie inny uczestnik ruchu poruszający się pojazdem objętym obowiązkiem posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (np. samochód) Korzystający poza powyższymi danymi zobowiązany jest do uzyskania:
1) informacji o numerze ważnej polisy z tytułu ubezpieczenia OC oraz zakładzie ubezpieczeniowym będącym wystawcą polisy;
2) informacji o numerze, dacie wystawienia oraz organie wystawiającym dokument stwierdzający prawo do kierowania pojazdem biorącym udział w zdarzeniu;
3) oświadczenia kierującego o bezwzględnym uznaniu własnej winy zajścia zdarzenia; oświadczenie powinno być podpisane własnoręcznym podpisem;
4) informacji o bezpośrednim numerze telefonu do sprawcy zdarzenia.
11. W przypadku utraty roweru, jego zniszczenia lub niesprawności, które powstały z winy Korzystającego, Korzystający zobowiązany będzie uiścić opłatę rekompensacyjną w wysokości stanowiącej iloczyn sumy dni, w których rower nie będzie mógł być wypożyczony innym osobom oraz dobowej stawki za wypożyczenie utraconego, zniszczonego lub niesprawnego roweru. Wysokość opłaty nie może być jednak wyższa niż siedmiokrotność  stawki za wypożyczenie utraconego, zniszczonego lub niesprawnego roweru.
12. Korzystający pokryje wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
13. Odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Korzystający. Korzystający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany do przestrzegania zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Korzystający  zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
14. Korzystający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Zmiana niniejszego regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej Organizatora dostępnej pod adresem www.KaszubskaOstoja.pl.
16. W przypadku zmiany regulaminu w trakcie świadczenia usługi wypożyczenia obowiązuje regulamin obowiązujący w dniu odbioru roweru.
17. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
18. Życzymy świetnych wrażeń z jazdy :).
 

POBIERZ REGULAMIN W PDF